Seminář: Nákladový controlling (31.5.2017)

Základním úkolem nákladového controllingu je vytvořit systém plánování nákladů a vnitropodnikových výnosů se záměrem splnění definovaných cílů v budoucnosti. Tento systém musí umožňovat vyhodnotit dosaženou skutečnost s plánem v přehledné formě pomocí odchylek a nabízet tak řešení vedoucí k eliminaci těchto odchylek. Plán nákladů je východiskem i pro sestavení plánu Cash-Flow, který má včas předpovídat přechodný přebytek nebo nedostatek volných finančních prostředků.

Seminář "Nákladový controlling" pořádá Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci se společností Jubela s.r.o.

TERMÍN KONÁNÍ: 31. května 2017, od 9:00 do 16:00 hodin
KONÁNÍ: Papírna unipap plus s.r.o., Svatopluka Čecha 589/1, 350 02 Cheb, mapa zde

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN: Vedení týmů na úrovni vyššího i středního managementu, projektovým manažerům, členům týmu a controllerům a dalším pracovníkům finančních a řídících útvarů.

PŘEDNÁŠÍ: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů, controllingu, projektového řízení, procesního řízení.

OBSAH: Výuka bude ilustrována příklady z praxe. Probíhá formou výkladu, který je v průběhu celého semináře kombinován s řešením případové studie, podrobný obsah semináře je uveden níže.

PODMÍNKY ÚČASTI:

  • Pro členy KHK KK: 2000,- Kč bez DPH/2420,- Kč vč. DPH
  • Pro nečleny: 2500,-Kč bez DPH/3025,-Kč vč. DPH

V ceně semináře je zahrnuto občerstvení. Účast je závazná. Bezplatné storno akceptujeme do 5 dnů před zahájením semináře. Seminář se uskuteční při minimálním počtu 12 ti osob. Číslo účtu pro platbu 195658274/0300, VS = IČ, do zprávy pro příjemce uveďte „Controlling“.

Na základě zaslaného přihlášení účasti obdrží účastník potvrzení o registraci. Uzávěrka pro přihlášení je do 26. 5. 2017.

Přihláška on-line zde.

BLIŽŠÍ INFORMACE: Jana Hadašová – tel.: 354 426 140, mobil: +420 603 274 294

 

Kurs je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:

• Cíle firmy a úloha controllingu
• Kalkulace výkonů, systém podnikových plánů, útvarové rozpočty, vnitropodnikové ceny a manažersky orientované účetnictví: tradiční nástroje ovlivněné dynamikou podnikání
• Nákladový controlling a řízení po linii výkonů
• Kalkulace výkonů, jejich struktura a využití v řízení. Tendence ovlivňující předmět a rozsah kalkulací
• Metoda odděleného řízení fixních a variabilních nákladů (Direct Costing) a její současné aplikace. Kalkulace založené na vztahu nákladů k aktivitám (ABC – Activity Based Costing)
• Využití kalkulací v rozhodovacích úlohách: bod zvratu a jeho modifikace, analýza citlivosti, podklady pro optimalizaci objemu a sortimentu výkonů
• Nákladový controlling a řízení útvarů
• Struktura odpovědnostních středisek – předpoklad účinného útvarového řízení
• Režijní náklady – řízení výkonných útvarů. Rozpočty útvarů, sestavování a využití v řízení. Řízení režie a hospodárnost: proč je přiřazovat kalkulovaným výkonům. Vztah metody ABC k řízení režijních nákladů
• Vnitropodnikové ceny: cíle a funkce.

Prakticky si ukážeme:

• Sledování nákladů v rámci informačních systémů.
• Role a zodpovědnosti controllingového útvaru ve firmě.
• Metody snižování nákladů.
• Příklady plánování úspor nákladů.
• Oblasti s nejvyšším potenciálem úspor.
• Vyhodnocování účinnosti úsporných opatření.
• Benchmarking a jeho použití v praxi.

Související soubory

PozvánkaAdobe AcrobatPDF | 458,63 kBuložit