Zaměstnávání odsouzených osob

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje přináší základní informace o zaměstnávání odsouzených osob.

Motto:

 • Zaměstnávání vězňů pomáhá jejich návratu do společnosti
 • Práce vězňů napomáhá snížení jejich recidivy
 • Pracující vězni mohou platit náklady výkonu trestu ze svého výdělku
 • Pracující vězni mohou hradit škody způsobené trestnou činností
 • Práce vytváří a udržuje pozitivní návyky

Formy zaměstnávání:

 • Provozní střediska hospodářské činnosti -> např. praní prádla, kovovýroba, tiskařství, stavební činnost
 • Vlastní výroba -> např. výroba nábytku, zámečnické práce a kovovýroba
 • Práce pro cizí subjekty může probíhat na pracovištích uvnitř věznic nebo pracovištích mimo věznice -> např. kovovýroba, likvidace odpadů, kompletace propagačních materiálů, kompletace elektro výrobků, balení výrobků, sklářská a bižuterní výroba, výroba palet, výroba nábytku, praní prádla, další jednoduché dělnické práce

Platná legislativa:

 • Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, který stanoví v § 28 odsouzenému povinnost pracovat
 • Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, který umožňuje provozovat hospodářskou činnost VS ČR za účelem zaměstnávání odsouzených osob
 • Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, které stanoví podmínky pro odměňování odsouzených osob ve výkonu trestu
 • Pro práci vězňů platí Zákoník práce (vytváření podmínek pro práci, zabezpečení ochranných pracovních prostředků, zajištění odpovídajících hygienických podmínek, řádná údržba strojů, BOZP, požární ochrana, seznámení s bezpečnostními riziky, zaškolení)

Další smluvní ujednání s potenciálními zaměstnavateli řeší:

 • Odpovědnost za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • Zajištění stravování odsouzených po dobu výkonu práce
 • Zajištění přepravy do místa výkonu práce (nachází-li se mimo věznici) včetně předání a převzetí odsouzených
 • Zajištění ostrahy vězňů v případě práce mimo věznici. V případě zaměstnávání v prostorách věznice smlouva obsahuje dohodu o podmínkách a pravidlech pohybu osob a materiálu v objektu věznice.
 • Odměnu vězňů (včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění) stanovuje a počítá věznice na základě podkladů o odpracovaných hodinách. Za odvedenou práci vězňů Vězeňská správa měsíčně vystavuje zaměstnavateli fakturu.
 • V případě pronájmu prostor k výrobní činnosti ve věznici smlouva obsahuje ustanovení o nájemném za pronájem objektu/části objektu k podnikatelské činnosti a způsob přeúčtování energií souvisejících s pronajatým prostorem.

Odměňování odsouzených:

 • Výši odměny stanoví odsouzenému věznice v závislosti na množství a kvalitě odvedené práce.
 • V pracovní odměně odsouzeného zařazeného do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "odměna") je zahrnuta základní složky odměny, odměna za práci přesčas, rizikové příplatky a ohodnocení pracovního výkonu 
 • Výše základní složky pro 40 hodinovou týdenní pracovní dobu:
SkupinaPotřebná kvalifikaceMěsíční odměna
I.Není potřebná odborná kvalifikace4.500 Kč
II.Vyučení v oboru nebo jiná odborná kvalifikace6.750 Kč
III.Jedná se o samostatný výkon zvláště náročných a specializovaných prací vyžadujících zpravidla vyšší než úplné střední vzdělání nebo vyšší než úplné střední odborné vzdělání.9.000 Kč

 

 • Neplní-li odsouzený zaviněně uložené pracovní úkoly, věznice mu přiznanou základní složku odměny za tuto dobu úměrně sníží; pokud je odsouzený zaměstnán u jiného subjektu, může mu věznice takto snížit základní složku odměny na základě návrhu tohoto subjektu.
 • Za vyšší pracovní výkon v požadované kvalitě nebo za řízení určitého svěřeného úseku práce nebo osob lze odsouzenému přiznat ohodnocení až do výše 50 % 
 • Za každou odpracovanou hodinu práce přesčas přísluší odsouzenému část základní složky odměny a ohodnocení pracovního výkonu připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený práci přesčas konal plus příplatek ve výši 25 % částky základní složky odměny připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas, a jde-li o práci přesčas ve dnech nepřetržitého odpočinku odsouzeného, ve výši 50 % této částky.
 • Za každou odpracovanou hodinu ve svátek přísluší odsouzenému příplatek ve výši 100 % částky základní složky odměny připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený práci ve svátek konal.
 • V praxi toto představuje v I. skupině fakturovanou částku od 45 Kč včetně všech odvodů (sociální a zdravotní pojištění) za odpracovanou hodinu.

Kontaktní osoba:
Jiří Štegl, MBA
Vězeňská služba ČR, koordinátor zaměstnávání odsouzených
Telefon: +420 244 024 990
Mobil: +420 724 530 871
Email: jstegl@grvs.justice.cz

Související soubory

LetákAdobe AcrobatPDF | 204,27 kBuložit