Partnerské projekty

Revitalizace parku Městské sady

15.01.2019

Název projektu: Revitalizace parku Městské sady CZ. 1.09/1.2.00/88.01348 Projekt umožní sjednocení a lepší uspořádání cestní sítě, výsadbu zeleně v prostoru[…]

Více

Turistické využití levého břehu Ohře

12.10.2015

V červnu 2013 byl slavnostně zahájen provoz areálu na levém břehu řeky Ohře, který byl vybudován v rámci projektu „Turistické využití levého břehu Ohře“, financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Celkové způsobilé náklady dosáhly téměř 135 mil. Kč, z toho více než 114 mil. Kč pokryla přijatá dotace.

Více

ISŠ Cheb – Centrum dřevozpracujících oborů

04.05.2015

Cílem projektu je rekonstrukce objektu Houslařské školy a její přebudování na Centrum dřevozpracujících oborů, které jsou vyučovány na Integrované střední škole Cheb, a to oborů Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů se zaměřením na výrobu strunných drnkacích a smyčcových nástrojů a oboru Truhlář. Stávající houslařská škola bude kompletně stavebně upravena, nově zajištěny vnitřní instalace, objekt zateplen, vyměněny všechny otvorové výplně a provedena nová střecha objektu. Přidružená budova garáží bude rozebrána a na jejím místě postaven nový jednopodlažní nepodsklepený objekt truhlárny pro praktické vyučování. Budova školy bude nově vybavena školním zařízením a nové dílny připraveny pro umístění moderní technologie pro dřevozpracující obory, které škola pořídila mimo předkládaný projekt.

Více

Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku

30.01.2015

Hlavním cílem projektu (CZ.1.09/1.3.00/68.01143) je vytvoření adekvátních podmínek pro moderní výuku žáků, odpovídající evropskému standardu, získání moderního a kvalitního vzdělávací centra pro studenty a osoby určené k rekvalifikaci, a to všech věkových skupin, primárně ve spádové oblasti okresu Cheb. Cíl projektu spočívá v praktickém využití moderních strojů a techniky v učebnách a dílnách ISŠ Cheb, odbornější a důslednější připravenost studentů pro nácvik ve svých oborech, efektivnější využití výukových prostor specializovaných učeben, zavedení možnosti opakovaného individuálního procvičování studentů, zdokonalení podmínek pro ověřování znalostí a dovedností studentů v učebnách i v praxi, vytvoření podmínek pro nárůst studentů technických oborů, harmonizace standardizovaných postupů péče mezi školou a praxí, pružnější a efektivnější zapojení studentů do vzdělávacího procesu s následným pozitivním uplatněním na trhu práce.

Více

Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu

20.03.2014

Cíl projektu: regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyžití, zvýšení kvality života převážně místních obyvatel, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zvýšení atraktivity města pro návštěvníky a investory.

Více
1 2