Implementace krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

14.09.2020

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Termín realizace: 09/2020 – 08/2023
Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa. 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Typ účasti: finanční partner (hlavní realizátor projektu – Karlovarský kraj)

Hlavní cíle projektu: Projekt Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji podporuje intervence naplánované v KAP 2 vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání v kraji. Největší důraz je kladen na aktivity na podporu pedagogických pracovníků a managementu škol, aktivity škol v polytechnickém vzdělávání a čtenářské a matematické gramotnosti. Dalším důležitým aspektem projektu je síťování mezi subjekty vzdělávání, kariérové poradenství a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání.

V rámci projektu bude KHK KK realizovat následující aktivity:

  • A1 Zvýšení kvality odborného vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli – pilotní ověření prvků duálního systému vzdělávání v Karlovarském kraji (bližší informace zde)
  • A2 Exkurze kariérových poradců k zaměstnavatelům
  • A3 Podpora polytechniky na ZŠ (bližší informace zde)