Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje

Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú je organizace, která vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností dne 27. března 2018. Jejím zakladatelem je Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje.

Název organizace: Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú.
Právní forma: zapsaný ústav
Číslo registrace: U 139 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zakladatel: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
Adresa: Náměstní Krále Jiřího z Poděbrad 33, 350 02 Cheb
IČ: 06893830
Telefon: +420 354 426 140
E-mail: info@khkkk.cz
Bankovní spojení: 285120734/0300 – Československá obchodní banka, a.s.

Posláním organizace je koordinované řešení problémů na regionálním trhu práce, podpora zaměstnanosti, vzdělávání a tvorby strategií pro pracovní trh.

Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje je nositelem Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje.

Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje

Pakt zaměstnanosti je strategickou platformou pro partnerskou spolupráci organizací a institucí ve prospěch zaměstnanosti a konkurenceschopnosti kraje. Jako regionální partnerská platforma založená na základě písemné dohody klíčových partnerů umožňuje propojit aktivity jednotlivých institucí a organizací při tvorbě nových a udržení stávajících pracovních míst v regionu, vzdělávání a kvalifikační přípravě zaměstnanců i dalších opatření ve prospěch zaměstnanosti.

V Karlovarském kraji v roce 2015 podepsali dohodu o partnerství Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje tito partneři:
• Karlovarský kraj
• Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. (dále jen „KARP“)
• Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
• Úřad práce ČR – krajská pobočka Karlovy Vary
• Regionální rada odborových svazů Karlovarského kraje
• Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
• Hospodářská a sociální rada Sokolovska

V roce 2019 přistoupily k Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje další dvě organizace:
• Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
• Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Signatáři paktu zaměstnanosti se pravidelně schází cca 1x za čtvrtletí.

Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú je zapojen do projektu Predikce trhu práce (KOMPAS): https://www.khkkk.cz/kompas/