Návrat rodičů na pracovní trh

27.03.2019

Název projektu: Návrat rodičů na pracovní trh
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009725
Termín realizace projektu: 9/2018 – 8/2020
Cílová skupina: osoby pečující o děti do 15 let
Cíl projektu: cílem projektu je obnovení a zvýšení kvalifikace a schopností cílové skupiny, které povedou k znovuzačlenění a zlepšení pozice na trhu práce

Projekt obsahuje následující aktivity:
• Výběr a vstup cílové skupiny do projektu
• Realizace vstupního modulu motivačních aktivit
• Realizace bilanční diagnostiky a poradenství
• Realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů
• Jazykové kurzy
• Pracovní místa pro cílovou skupinu a zprostředkování zaměstnání
• Individuální poradenství

Projekt „Návrat rodičů na pracovní trh“ financovaný z Operačního programu Zaměstnanost má za sebou prvních 6 měsíců úspěšné realizace. „K dnešnímu dni se do projektu zapojilo již 12 maminek a dalších 7 se do projektu chystá vstoupit během příštího týdne,“ uvedla manažerka projektu Barbora Volfová. Do projekt se můžou zapojit osoby pečující o děti do 15 let v Karlovarském kraji, především maminky na rodičovské dovolené. Tento projekt je komplexem poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit, jejichž cílem je podpořit sebevědomí cílové skupiny osob pečujících o děti do 15 let, posílit její motivaci při hledání zaměstnání, zajistit zvýšení její kvalifikace a najít vhodné zaměstnání.

V rámci projektu klienti absolvují motivační kurz zaměřený na aktivizaci a motivaci účastníků a získání základních vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na trhu práce. V dnešní době je nezbytné znát fungování a umět se orientovat na trhu práce, dále je nutné umět napsat motivační dopis a strukturovaný životopis či umět vyhledávat pracovní nabídky. Součástí kurzu je také zpracování vlastního inzerátu a odpovědi s nabídkou zaměstnání. Kurz obsahuje také základy komunikace se zaměstnavatelem, posílení efektivní komunikace, prohloubení sebepoznání a posílení sebehodnocení účastníků. Součástí je také poznání, jak zvládnout komunikační trému, stres a napětí, dále poznání, jak zvládat svoji neverbální komunikaci, jak ji využívat ve svůj prospěch a jak se vyvarovat nejčastějších chyb v komunikaci při pracovních pohovorech. Účastníci si také vyzkouší pracovní pohovor na různých modelových situacích a získají znalosti z oblasti pracovněprávní legislativy.

Častým problémem této cílové skupiny je, že neví, jakým směrem se dále ve svém pracovním či osobním životě ubírat a jaká pracovní pozice je pro ně ta nejvhodnější, z tohoto důvodu mohou účastníci projektu absolvovat pracovní a bilanční diagnostiku. Kromě diagnostiky mohou účastníci projektu využít individuální poradenství, včetně pomoci s řešením jejich životní situace, směřováním k určité doplňující nebo nové kvalifikaci, novému či jinému uplatnění na trhu práce, poradenství zaměřené na finanční, majetkové a rodinné vztahy. Z důvodu zvýšení uplatnitelnosti cílové skupiny na trhu práce, je nutné, aby účastníci získali nové znalosti a dovednosti. Tyto nové poznatky získají díky absolvování rekvalifikačních a dalších vzdělávacích kurzů, včetně jazykových kurzů. Následně budou účastníkům zprostředkována pracovní místa, ve kterých uplatní nové znalosti a dovednosti získané díky projektu.

Má-li Vaše firma zájem zaměstnat rodiče po rodičovské dovolené na jednu z forem flexibilního úvazku (částečný úvazek, sdílené pracovní místo, stlačený pracovní týden, práce konaná částečně z domova apod.), může čerpat příspěvek na mzdu až do výše 18.000 měsíčně (při plném úvazku) po dobu 6 měsíců.

Realizace projektu je až do srpna 2020 a stále je možné se do projektu zapojit.

V případě vašeho zájmu kontaktujte:
Ing. Barbora Volfová
tel.: 608 887 078
email: volfova@khkkk.cz