1 úřad, 1 razítko, 1 proces, maximálně 1 rok. To zajistí rekodifikace stavebního práva

24.06.2019

Necelý rok trvala příprava věcného záměru stavebního zákona, který je prvním krokem komplexní rekodifikace stavebního práva v České republice. Jeho finální podobu, na níž se aktivně podílela Hospodářská komora, dnes na své schůzi projednává vláda.

Návrh věcného záměru byl připraven ve spolupráci ministerstva pro místní rozvoj s Hospodářskou komorou a s mnoha dalšími odborníky na správní a stavební právo z akademické obce, advokacie i justice i experty z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, bezpečnosti, ekologie a přípravy staveb.

„Přípravě věcného záměru a následnému procesu vypořádání připomínek věnovali experti tisíce hodin. Výsledkem je návrh, který Českou republiku v oblasti stavební legislativy po letech konečně posune na úroveň vyspělých zemí,“ představuje věcný záměr prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý.

„Kromě zjednodušení a zrychlení procesu povolování staveb přinese zcela nová norma také zefektivnění a zlepšení ochrany veřejných zájmů hájených státem. Podmínkou úspěšné povolovací praxe je vytvoření dlouhodobě stabilních předpokladů pro lepší metodické řízení, profesionální odborný růst a nezávislost úředníků stavebních úřadů,“ říká Vladimír Dlouhý. Díky navrženému konceptu se výrazně sníží také počet řízení a jejich přezkumů, a to při zachování ochrany veřejných zájmů, z několika desítek na jediné.

Podle Světové banky je proces povolování staveb v České republice jeden z nejpomalejších na světě. Podle délky standardizovaného stavebního řízení se Česká republika umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí s délkou 246 dnů.

„Reálný stav je ale mnohem horší, protože stavební řízení je jen tou vrcholnou poslední částí povolovacího procesu, který završuje celou řadu předcházejících řízení o územním rozhodnutí, posouzení EIA, integrovanou prevenci, agendu vydávání a desítek závazných stanovisek dotčených orgánů. O každém kroku pak může být vedeno přezkumné nebo soudní řízení,“ vysvětluje prezident Dlouhý.

Některé z větších staveb jsou již v době zahájení zastaralé, neboť od jejich projektu uplynulo nezřídka i více než 10 let. „Nedržíme krok s evropskou špičkou urbanismu, architektury ani moderních technologií a vybavení staveb (např. požadavky na elektromobilitu ad.). Zaostává výstavba bytů a služeb v intravilánech měst, kde zůstávají brownfieldy, proluky a jiná volná místa, a investoři pak obsazují okolní volnou krajinu, kde pociťují menší odpor pro své záměry,“ doplňuje Vladimír Dlouhý. „V důsledku prohrává Česká republika a její zájmy“, dodává.

Ve věcném záměru jsou obsaženy zásadní principiální změny, díky nimž dojde ke zkvalitnění, zefektivnění a zkrácení povolovacích procesů tak, aby byly v maximální možné míře odstraněny překážky bránící vydání příslušného povolení stavebním úřadem či překážky toto vydání neúměrně prodlužující.

Cílem je poprvé v historii samostatné České republiky výrazná redukce složitosti a sjednocení agend, nikoli doplňování dalších procesů. Nově tak bude vedeno pouze jedno řízení na jednom úřadu s jediným rozhodnutím. Včetně odvolání a soudního přezkumu by mělo být řízení skončeno do 1 roku.

Zásadním krokem ke zlepšení je odstranění legislativního pingpongu – neustálého vracení spisů zpět na začátek řízení – zavedením tzv. „apelačního“ principu, který umožní soudu např. formální chyby rozhodnutí úřadu opravit a ukončit řízení.

„Norma s sebou samozřejmě přinesla také širokou diskusi. Po celou dobu přípravy byly jak ministerstvo pro místní rozvoj, tak i Hospodářská komora ČR otevřeny konstruktivním podnětům široké veřejnosti prostřednictvím on-line formuláře. Uskutečnilo se také mnoho veřejných setkání, projednávání a diskusí, které vedly ke zkvalitnění materiálu,“ popisuje Vladimír Dlouhý.