Aktivity Hospodářské komory ve vztahu k podnikatelům a aktuální situaci

17.03.2020

Čtvrtek 19.3.

 • Vzhledem k tomu, že výstupy z jednání vlády nebyly v čase uzavírky obsahu dnešního sdělení prezentovány (20:00), nemůžeme k nim bohužel podat komentář. O výstupech a jejich důsledcích pro podnikatelskou sféru, Vás proto budeme detailně informovat zítra.
 • Pozitivně vnímáme, že Ministerstvo životního prostředí s ohledem na vyhlášený stav nouze odkládá o 3 měsíce ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru. Více informací můžete nalézt zde.
 • Stejně tak vítáme, že podnikatelům, kteří žádají o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), se prodlouží lhůta pro podání žádostí a rovněž další termíny výzev. Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na šíření virové nákazy Covid-19 rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020, a to o 30 dní. Prodloužení se týká rovněž termínů uvedených v daných výzvách, k nimž se váže povinnost doložení konkrétního dokumentu v podobě stavebního povolení, nebo nejzazšího termínu pro ukončení projektu stanoveného výzvou, který se automaticky posunuje o danou lhůtu. Více informací můžete nalézt zde.
 • Hospodářská komora ČR Vám již před časem na svém webu představila přehled Opatření prosazovaných Hospodářskou komorou ČR v souvislosti s hrozbou koronaviru. Dnes byla tato přehledová tabulka doplněna o komentáře s aktuálním stavem (k 19. 3. 2020 v 20:00). Tabulku s komentáři naleznete v příloze tohoto sdělení.
 • ČMRZB by dle sdělení představitelů MPO mělo nově disponovat 1 mld. eur z prostředků z EU. Tato suma by sloužila jako garance komerčním bankám za úvěry, které by prostřednictvím svých poboček poskytovali drobným živnostníkům.
 • HK ČR včera večer spustila za pomoci společnosti NEWPS nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů. Od jeho spuštění evidujeme na 250 nových dotazů. Vzhledem k přechodu na nový systém a proškolování personálu, prosím o zvýšenou dávku trpělivosti. Poradenství pro odpovědi poskytují renomované právní kanceláře – Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová, AK Felix a nově také Frank Bold Advokáti, PRK Partners a VIA IURIS. Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru můžete nalézt na užitečném odkazu Ministerstva průmyslu a obchodu: BusinessInfo.cz.
 • Kromě webu Hospodářské komory ČR doporučuji rovněž sledovat facebookové stránky, Hospodářské komory a Právního elektronického systému, kde plánujeme publikovat vybrané dotazy/odpovědi či podněty.

Pro ty z vás, kteří zatím nezhlédli krátký projev prezidenta HK ČR určený podnikatelům k současné situaci okolo koronaviru, přinášíme stěžejní body:

„Na Hospodářské komoře si uvědomujeme, že společně prožíváme obtížnou dobu. Jsme si vědomi, že řada z vás se po vlivem současného vývoje a opatření vlády nachází na hraně existence vašich firem. Chci vás ujistit, že intenzivně jednáme s vládou i s dalšími partnery na úrovni tripartity, abychom byli schopni společně překonat tuto složitou situaci.“

„Na základě zpětné vazby vás podnikatelů víme, jaké jsou vaše současné problémy. Jsou to zejména komplikace spojené s karanténou vašich zaměstnanců nebo nuceným zavíráním vašich provozoven. O kompenzacích a dalších opatřeních proto velmi tvrdě jednáme s čelními představiteli státu. Víme, že budete potřebovat přístup k bezúročným úvěrům, odklad odvodů a daňových povinností nebo plateb za energie a další položky.“

„Prosím, sledujte naše webové stránky www.komora.cz, kde koronaviru v současné době věnujeme primární pozornost. Jsme tu od toho, abychom vám pomáhali a bojovali za vaše zájmy. Přeji vám všem mnoho štěstí a síly do dalších týdnů a měsíců.“ 

 

Středa 18.3.

 • MPO posílí program COVID o 10 mld. Kč z operačních programů. Peníze budou směřovat na bezúročné půjčky nebo záruky na úvěry pro nejmenší podnikatele.
 • Zároveň jsem dnes odeslal dopis ohledně nastavení programu COVID generálnímu řediteli ČMRZB, Jiřímu Jiráskovi, ve kterém jsem ho vyzval k odstranění zbytečných administrativních překážek (např. popis odborné způsobilosti statutárních orgánů), dále jsem ho požádal o doplnění informací ohledně nastavení finančních programů pro OSVČ a v neposlední řadě jsem ho také požádal o úpravu těch bodů programu, které budou v dohledné době pro řadu podnikatelů nesplnitelné (např. nedoplatek na mzdách či jiných závazcích). V dopise jsem také zdůraznil, že klíčová je rychlost, se kterou se pomoc dostane podnikatelům.
 • Oceňujeme, že vláda zareagovala na naši včerejší výzvu k okamžité alokaci finančních prostředků na ochranu pracovních míst a firem před krachem a podpoří českou ekonomiku částkou kolem 100 mld. Kč a nepřímo formou garancí ve výši 900 mld. Kč. Forma přímé podpory bude ještě upřesněna, půjde však o formu kompenzací mezd, kurzarbeit, či dodávky likvidity firmám. Zdůrazňujeme, že důležité jsou reálné činy, a proto očekáváme výraznou pružnost státu při posuzování žádostí firem o úvěr COVID v ČMZRB tak, aby živnostníci a zaměstnavatelé mohli finanční prostředky obdržet rychle bez zbytečných administrativních překážek.
 • Na zítřejší (19.3.) schůzi vlády bude projednáván materiál o kompenzacích, který navrhuje způsob kompenzace tak, jak byl za našeho aktivního přispění dohodnut minulý týden na MPSV. Vedle překážek v práci ošetřených navrženým programem kompenzací, který je v působnosti vlády, se souběžně řeší ještě i kompenzace v případě náhrady mzdy zaměstnancům pečujících o dítě, která však kvůli rozšíření a prodloužení ošetřovného vyžaduje zákonnou úpravu, a tedy projednání v parlamentu. Tento návrh dává naději, že bude konečně dosaženo finanční podpory zaměstnavatelů, kteří musí hradit mzdové náklady, přestože jejich podnikání bylo významně ovlivněno dopady přijatých vládních opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. O závěrech z jednání Vás budeme informovat v zítřejším přehledu událostí.
 • Problematika úlev na pojistném zatím není centralizovaně řešena. Plátci pojistného musí podávat vždy individuální žádosti o změnu záloh na pojistné, žádosti o placení pojistného a penále ve splátkách a v případě pojistného na zdravotní pojištění také žádosti o prominutí penále – podrobnosti lze nalézt na stránkách ČSSZ a konkrétní zdravotní pojišťovny. Detailnější informace k daním lze nalézt na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy ČR. Dostupné informace jsme umístili na našich webových stránkách vč. informací k liberalizačnímu balíčku a informací k posečkání úhrady daně (cca uprostřed strany).
 • V poslední době se na nás obrací podnikatelé se žádostí o vystavení certifikátu zásahu vyšší moci. S ohledem na současnou situaci jsme se rozhodli, že budeme vystavovat certifikát s 50 % slevou. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku. Podrobnější informace naleznete včetně ceníku zde.
 • Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem, dnes mj. od SČS – Unie nezávislích petrolejářů. Vše najdete na www.komora.cz/koronavirus.
 • Jak jsme avizovali, Hospodářská komora dnes spustila nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů, který umožní jejich efektivnější a hlavně rychlejší řešení. Na novém systému se podílí čtyři renomované právní kanceláře, které bezplatně uvolnili své kapacity pro tento druh poradenství. Do projektu se zapojili Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová a AK Felix. IT infrastrukturu pro tento účel bez nároku na honorář vytvořila firma NEWPS. Všem bych chtěl za tyto kroky poděkovat. Se specifickými dotazy z různých oborů bychom se také rádi obraceli na naše začleněné asociace, svazy, klastry a řemeslné cechy. Nový systém najdete na stránkách www.komora.cz/koronavirus.
 • Vzhledem k množství informací, které jsou k dispozici, se budeme snažit je zjednodušit a zpřístupnit je formou bodového shrnutí.

 

Pondělí 16.3.

 • Dnes odpoledne jsme jednali na MPSV o kompenzačních programech pro zaměstnavatele vyplácející svým zaměstnancům náhradu mzdy kvůli překážkám v práci. Společně s ostatními podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy i vedením odborů jsme po MPSV, resp. po vládě požadovali zvýšit kompenzaci státu v důsledku dočasného omezení odbytu (tzv. částečná nezaměstnanost) a v důsledku výpadku vstupů (dodávek) z oblastí zasažených koronavirem. Zatímco totiž u ostatních překážek je MPSV připraveno kompenzovat zaměstnavatelům 80 až 100% objemu skutečně vyplácených náhrad mzdy, u zmíněných dvou překážek připravilo návrh kompenzací odvozený pouze z minimální zákonné výše kompenzace, nikoliv ze skutečně vyplácené (na základě kolektivní smlouvy nebo interního předpisu firmy) výše náhrad mzdy.
 • Návrh na speciální dávku obdobnou ošetřovnému i pro OSVČ, které se nemohou věnovat své podnikatelské činnosti v důsledku péče o děti, pro které byla zrušena školní docházka, je i v důsledku tlaku HK ČR již v urychleném legislativním procesu. MPSV a vláda však přes naše výzvy zatím stále neřeší nějakou speciální dávku nebo dotační program pro OSVČ, které kvůli mimořádné situaci nemají příjmy ze své výdělečné činnosti.
 • Resort financí i za součinnosti HK ČR vydal tzv. liberační daňový balíček, který umožňuje odkládat platby daní (bez poplatků, bez úroků a pokut). U plateb DPH je potřeba požádat příslušný finanční úřad o posečkání plateb a poplatků, které vznikly ve spojení se situací ohledně Covid-19, u vyrovnání daní příjmů to jde automaticky. V případě, že nechcete podat DPH k 31. 3. 2020 lze podat kdykoliv do 1. 7. 2020. Ministryně financí slíbila upravit na rezortních webových stránkách srozumitelné přehledné pokyny pro poplatníky a plátce daní, jak mají postupovat. Vše najdete zde.
 • V odpoledních hodinách nebylo ještě jasné, do jaké míry a jak přesně bude podobný odklad fungovat i u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
 • ČMZRB ode dneška přijímá žádosti o bezúročný Úvěr COVID pro podnikatele zasažené koronavirem. Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB výhradně prostřednictvím E-Podatelny. Výzvu k programu včetně návodu, jak postupovat při podání žádosti naleznete zde. Hospodářská komora má výhrady k nastavení systému a apeluje, aby byl administrativně méně náročný a překážky pro čerpání byly menší (např. co se týká požadavku na bezdlužnost). Dále chceme jednat o navýšení objemu finančních prostředků programu.
 • Z Vašich podnětů jsme vypracovali sumář podnětů ohledně COVID-19, který jsem dnes předal krizovému štábu ČR.
 • Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev ohledně dopadů přijatých opatření na jejich obor. Dnes jsme zveřejnili informace od Asociace hotelů a restaurací ohledně ubytovacích služeb, Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a Asociace prádelen a čistíren.
 • V sobotu večer rozeslaná anketu, v níž zjišťujeme, jak kroky vlády konkrétně dopadají na podnikání a jakou pomoc od státu teď podnikatelé potřebují, již odpovědělo přes 1.300 živnostníků a firem. Data zpracováváme a předáváme vládě. Zítra (17. 3.) oznámím výsledky tohoto šetření na mimořádném tiskovém brífinku, který bude probíhat on-line přes Českou tiskovou kancelář. Zároveň vyhodnotíme, zda vláda své sliby vůči podnikatelům plní a vyzveme ji k okamžité pomoci. Živý přenos brífinku sledujte od 16:00 hod na Facebooku HK ČR.

 

Pátek 13.3.

 • Dnes jsme se zúčastnili jednání na MPSV, které řídil náměstek Robin Povšík za účasti dalších náměstků MPSV a zástupců zaměstnavatelů a odborů. Předmětem jednání byly i návrhy  HK ČR. MPSV ústy pana náměstka Petra Hůrky představilo návrh směřující ke zmírnění následků současné situace. MPSV navrhuje opatření směřující na pomoc zaměstnancům a zaměstnavatelům. Vláda vyhlásí usnesením program na základě § 120 zákona o zaměstnanosti, který umožní v některých případech (např. karanténa) zvýšení vyplácených náhrad při překážkách v práci a kompenzaci těchto náhrad zaměstnavatelům. MPSV vyslyšelo i návrhy Hospodářské komory a pro OSVČ navrhne přijetí zákona ve stavu legislativní nouze, který umožní ex post i OSVČ vyplatit tzv. ošetřovné.
 • Avizované setkání s ministryní financí Alenou Schillerovou bylo vzhledem k průtahům při jednání vlády přesunuto na zítřek. Na schůzce budeme diskutovat již včera představené konkrétní návrhy na zmírnění dopadů hospodářské situace a taktéž návrhy možných kompenzačních řešení.
 • Rozumíme a respektujeme rozhodnutí vlády zavést nouzový stav v zemi. Zároveň však vládu vyzýváme, abychom se společně co nejrychleji zamysleli, jak firmám pomoci překlenout toto složité období. V danou chvíli jedinou možnost vidíme v okamžitém přístupu firem k bezúročným úvěrům již od 50 tisíc Kč, s odkladem splátek o minimálně 1 rok. Tento návrh předkládáme také proto, že z hlediska administrativního a organizačního bude nejjednodušší, protože nevyžaduje žádnou změnu legislativy. Kompletní informaci naleznete v dnešní tiskové zprávě.
 • Nadále usilujeme o koncentraci všech relevantních informací na jediný přehledný portál. Sami se prozatím snažíme veškeré informace soustředit na www.komora.cz.
 • Ve spolupráci s Vámi pokračujeme v analýze negativních dopadů pro podnikatele a sumarizaci možných návrhů kompenzačních řešení. Získané informace následně využíváme při jednáních s příslušnými orgány státu.
 • Další užitečné informace naleznete v dnešním vydání newsletteru, speciálním denním monitoru Hospodářské komory ke koronaviru (v příloze) a na webu věnovaném koronaviru, kde již zítra uveřejníme odpovědi na nejčastější otázky, které souvisí s novými vládními opatřeními.