Duální systém vzdělávání – budoucnost školství v Karlovarském kraji?

19.10.2018

Téměř stovka zaměstnavatelů a zástupců škol se sešla 17. října v Kulturním centru Svoboda na konferenci Duální systém vzdělávání – budoucnost školství v Karlovarském kraji, kterou zorganizovala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání. Přišli se inspirovat a debatovat o tom, jak posílit úlohu firem v odborném vzdělávání tak, aby absolventi škol byli lépe připraveni na práci v souladu s potřebami firem. Možnost vychovat si své budoucí zaměstnance láká zejména firmy, které se v současné době potýkají s nedostatkem pracovníků. Konference se zúčastnili i radní Karlovarského Kraje, Jaroslav Bradáč, který má na starosti oblast školství a Josef Janů, radní pro oblast regionálního rozvoje.

V rámci duálního systému vzdělávání probíhá příprava žáků na povolání u zaměstnavatele a na odborné škole s tím, že výrazně převažuje „učení se praxí“, tedy výuka ve firmě. Například v Německu stráví žáci ve firmách tři až pět dní v týdnu, ve škole mají jen 12 hodin teorie týdně, z toho 8 hodin odborné. „Výhodou dobrého fungování duálního sytému v Německu je jeho opora v zákoně a dále velká finanční spoluúčast firem, které platí žákům za praxi ve firmě již od prvního ročníku, čímž je také velmi motivují, aby nastoupili a úspěšně ukončili duální vzdělávání,“ uvedla Michaela Holá z IHK Chemnitz, která přijela představit zkušenosti z nedalekého Saska.

Duální systém vzdělávání známý z Německa či Rakouska v současnosti není možné komplexně aplikovat v odborném vzdělávání v ČR, důvodem je velký zásah do školství v 90. letech, kdy byla zrušena podniková učiliště a odborné vzdělávání bylo svěřeno do kompetence nezávislých škol, které dle školského zákona odpovídají za celý proces vzdělávání. Žáci v současné době absolvují povinné praxe, které však z velké části probíhají na školách, nikoliv v prostředí firem. „Z celkového počtu 841 žáků ISŠTE Sokolov dochází 114 na odborné praxe k zaměstnavatelům,“ informoval Pavel Janus, ředitel školy.

I přesto, že zatím neexistuje opora v legislativě, lze některé prvky duálního vzdělávání aplikovat v ČR i v současné době, podmínkou je však motivace a zájem škol a firem. Snaží se o to zejména v Moravskoslezském kraji, kde realizují pilotní projekt, do kterého mají v současné době zapojeno pět odborných škol a pět zaměstnavatelů. „Školy a firmy si společně definují obsah vzdělávání podle reálných potřeb firem, praktické vyučování je přeneseno v maximální míře do firem, praxe žáka probíhá po celou dobu vzdělávání pouze v jednom podniku a spolupráce školy, firmy i žáka, resp. jeho rodičů je smluvně podložena již před nástupem žáka do duálního vzdělávání,“ shrnul základní prvky duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji Petr Czekaj, expert Paktu zaměstnanosti, který je pověřen koordinací pilotního projektu. Výstupy pilotního projektu budou dále sloužit pro návrhy systémových změn školské legislativy.

Řada zaměstnavatelů a škol projevila na konferenci zájem dozvědět se více o tom, jak probíhá duální vzdělávání v praxi. „Připravujeme návštěvu firem a škol v Moravskoslezském kraji, které jsou do duálního vzdělávání zapojeny. A věříme, že se tento smysluplný koncept vzdělávání prosadí i do odborného školství v Karlovarském kraji,“ uvedl Stanislav Kříž, ředitel Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Ing. Lenka Mansfeldová Bílková
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje