Informace ÚP: Burzy práce a Podpora odborného vzdělávání zaměstanců

21.02.2019

Burzy práce

Na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech se v průběhu roku konají burzy práce, na kterých mohou zaměstnavatelé, působící na regionálním trhu práce, prezentovat aktuální nabídku volných pracovních míst. Burza je určena pro zaměstnavatele i pro zájemce o práci.

Termíny konání na jednotlivých pracovištích (vždy od 13.00 do 16.00 hodin):

  • 27. 3. 2019 – Kontaktní pracoviště Cheb,
  • 23. 4. 2019 – Kontaktní pracoviště Karlovy Vary,
  • 24. 4. 2019 – Kontaktní pracoviště Sokolov,
  • 22. 5. 2019 – Kontaktní pracoviště Ostrov.

Více o termínech, místech konání a kontaktech na pracovníky zajišťující burzy práce naleznete na portálu MPSV https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/burzy_prace.

 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

I nadále probíhá realizace projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II). Projekt se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Z monitoringu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nezřídka je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt.

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Více informací o projektu naleznete na portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii.