Jazyk pracovní smlouvy a školení BOZP cizinců

12.04.2022

Na základě opakovaných dotazů z řad zaměstnavatelů přináší Krajská hospodářská komora informace týkající se jazykové verze pracovní smlouvy v kontextu se Zákoníkem práce a dále informace k problematice školení BOZP u cizinců.

Informace jsou k dispozici také v ukrajinštině zde.

(Допомога громадянам України)

Pracovní smlouva dle zákoníku práce vs. jazyk, ve kterém má být pracovní smlouva uzavřena

Náležitosti pracovní smlouvy jsou vyjmenovány v ustanovení § 34 zákoníku práce a jsou jimi a) druh práce, kterou má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, a c) den nástupu do práce. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.

Ohledně jazyka, ve kterém má/musí být pracovní smlouva uzavřena, právní předpisy žádnou povinnost ani pravidlo nestanoví. Možnosti, nabízející se z logiky věci, tj. možnost uzavřít pracovní smlouvu vyhotovenou pouze v českém jazyce, nebo vyhotovenou dvojjazyčně (například v českém a ukrajinském/anglickém jazyce), jsou tak před zákonem rovnocenné, žádnou z nich zákon nepřikazuje, nezakazuje ani nepreferuje, a z tohoto pohledu je na smluvních stranách, v jakém jazyce/jazycích pracovní smlouvu vyhotoví a podepíší.

S ohledem na možnost budoucího sporu o obsah sjednaných ujednání, nebo dokonce o platnost právního jednání (smlouvy) jako celku, je však mj. nezbytné, aby obsah smlouvy byl pro obě strany srozumitelný a aby tato skutečnost (srozumitelnost obsahu pro obě strany v okamžiku podpisu) byla do budoucna prokazatelná. Z důvodu právní jistoty lze proto doporučit, aby smluvní strany zvolily pro vyhotovení smlouvy jazyk, kterému obě strany nepochybně, prokazatelně rozumějí, nebo aby smlouvu vyhotovily ve dvou jazycích, s ustanovením, že obě vyhotovení se považují za rovnocenná. V případě vyhotovení smlouvy v jednom jazyce lze pak doporučit, aby smluvní strana/strany, které neuzavírají smlouvu ve svém rodném jazyce, ji u svého podpisu opatřily prohlášením, že vyhotovení smlouvy v daném jazyce rozumějí. Toto prohlášení by mělo být připojeno nejlépe vlastní rukou účastníka smlouvy a v jazyce, ve kterém je vyhotovena smlouva.

Sporné případy bude nutné řešit soudní cestou. Výše popsané postupy přispějí k prokázání skutečnosti, že obě strany uzavřely smlouvu (pracovní, ale obecně i jinou) s plným porozuměním jejímu obsahu. Obdobná pravidla lze uplatnit i u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 

Školení cizinců z BOZP

Problematika školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen také „školení k BOZP“) je z pohledu právní legislativy České republiky upravena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Dle ust. § 37 odst. 5 zákoníku práce: „Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.“

Další povinností zaměstnavatele je dle ust. § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce zajistit zaměstnancům podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Návazně, dle ust. § 103 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel současně povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Zaměstnavatel tak musí u zaměstnanců provést školení k BOZP, které se primárně vztahuje k jejich prováděné práci. V případě, že zaměstnanec cizí státní příslušnosti neovládá český jazyk, musí zaměstnavatel zajistit školení a seznámení s potřebnými informacemi takovou formou, aby informace, které zaměstnanci prostřednictvím školení či seznámení poskytne byly pro něj srozumitelné a ověřitelné. Tohoto může zaměstnavatel dosáhnout například pomoci tlumočníka či vést školení, resp. seznámení v takovém jazyce, kterému zaměstnanec porozumí. Právní předpisy nestanovují bližší odborné požadavky na tlumočníka. Má-li zaměstnanec nad rámec provedeného školení či seznámení pro výkon své práce využívat i písemnou dokumentaci BOZP, včetně interních předpisů a technologických postupů musí být tato také pro cizince srozumitelná, tzn. v jazyce pro zaměstnance srozumitelném, aby v případě nutnosti do nich mohl kdykoliv nahlédnout.

 

Zdroj informací: Státní úřad inspekce práce