Komise nechce vidět, že jsou ekonomické svobody, na nichž projekt EU stojí, podrývány, a zřejmě nemá jasný plán co dál

27.11.2018

Evropská komise dnes zveřejnila Sdělení „Jednotný trh v měnícím se světě“. Hospodářská komora České republiky očekávala, že dokument bude vizí, jak se bude jednotný trh vyvíjet. Omezuje se však na pouhou „inventuru“ iniciativ, které předložila současná Komise, a popisuje jejich přínos pro spotřebitele a podnikatele.

Podle Hospodářské komory forma sdělení připomíná marketingový nástroj pro vyzdvižení přínosů jednotného trhu a postrádá výhled do budoucna. S ohledem na končící mandát v něm Komise totiž pouze předjímá, že nadcházející období bude vyžadovat především politický konsensus pro hlubší integraci, přičemž za hlavní výzvy jednotného trhu považuje globalizaci, technologický pokrok, hlubší integraci a slabé vymáhání pravidel.

„Přestože je jednotný trh pro české firmy bez diskuse největším přínosem našeho členství v EU, postrádá sdělení sebekritiku a je pouze pozitivní vizitkou Komise. Nebere v potaz případy, kdy evropská legislativa vede k omezování konkurenceschopnosti EU. Mám na mysli příliš ambiciózní plány, zejména v oblasti environmentální legislativy, které tlačí byznys k technicky nemožným řešením či nezajišťují dostatečně dlouhá přechodná období, aby se na ně podnikatelé mohli připravit,“ uvedl kriticky prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý.

Podle zprávy regulatorní překážky u výrobků byly odstraněny z 80 procent, opakem je oblast služeb, kde nadále přetrvávají či vznikají nové. Evropská unie je ekonomikou služeb, přičemž pouze dvacet procent jich je poskytováno přeshraničně.

„Pro řádné fungování jednotného trhu ale potřebujeme pravidla, která jsou jasná, spravedlivá a vhodná pro svůj účel. Komise často na tyto zcela zřejmé předpoklady zapomíná, jako například u vysílání pracovníků v silniční dopravě. Navržená úprava vysílání řidičů je ukázkou, že Komise tyto zásady opomíjí. Nejenže je musí respektovat, musí také jako strážkyně smluv bojovat proti ochranářským tendencím členských států,“ zdůrazňuje delegátka Hospodářské komory České republiky v Bruselu Alena Mastantuono.

Hospodářská komora vítá komplexní přístup Komise k jednotnému trhu včetně digitální ekonomiky. Potvrzuje to, že Komise vnímá pohyb dat jako nedílnou součást svobod jednotného trhu. Komora ale skeptičtěji pohlíží na vývoj v oblasti úpravy ochrany osobních údajů, konkrétně u GDPR či nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích.

„EU se doposud nedokázala vypořádat s nekonzistentní, nejasnou a leckdy zpozdilou transpozicí legislativy EU. Stále se potýkáme s fenoménem zvaný goldplatting, tedy pod praporem přebírání unijního práva skryté zavádění vlastních domácích omezení. Byznys by uvítal lepší nástroje informující o promítání legislativy EU do právního rámce jednotlivých členských států, například na ústředním webu a v reálném čase,“ uzavírá Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora České republiky společně s asociací EUROCHAMBRES, jejíž je členem, vyzvala členské státy, aby se angažovaly v dalším rozvoji jednotného trhu a odstranily přetrvávající překážky. Právě zveřejněné sdělení EK budou projednávat ministři průmyslu na svém zasedání příští týden a následně v prosinci i lídři členských států.