Podpora mezinárodní konkurenceschopnosti podniků

12.10.2020

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedení jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu – projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Předpokládané vyhlášení veřejné soutěže: 13. 1. 2020
Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů 14. 1. – 3. 3. 2020
Maximální výše podpory na projekt: 15 mil. Kč, max. intenzita podpory na projekt: 80 %
Délka projektů: 12 – 48 měsíců
Hl. uchazečem musí být podnik ve spolupráci s výzkumnou organizací
Hl. uchazeč může podat max. 1 návrh projektu
Uznatelné náklady: osobní náklady včetně stipendií, subdodávky do výše 20 % celkových nákladů projektu, ostatní přímé náklady (materiál, cestovné, …) + nepřímé náklady
Více informací v předběžných parametrech zde. Podrobnější informace o programu naleznete v Programovém dokumentu.

O podporu v podprogramu 2 – Nováčci mohou žádat v roli hlavního uchazeče takové podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v úhrnu více než 1 mil. Kč.

Pro více informací či konzultaci záměrů kontaktujte regionální zástupkyni TA ČR pro Karlovarský kraj Milly Kuželkovou na emailu milly.kuzelkova@tacr.cz, případně telefonicky +420 770 191 394.