Co to je společenská odpovědnost firem?

Společenská odpovědnost firem (anglicky Corporate Social Responsibility – CSR) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders (stakeholders zahrnují všechny osoby a instituce, které mají s podnikem cokoli do činění, tzn. dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci, akcionáři, představitelé obce, regionu, neziskových organizací apod.). Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá také trojí zodpovědnost.

Společenská odpovědnost firem v praxi

Zásady, jež by měla ve své praxi dodržovat společensky odpovědná firma, lze rozdělit do třech složek trojí zodpovědnosti:

Ekonomická oblast

V kodexu podnikatelského chování společnosti by měly být zahrnuty takové zásady, jako:

 • odmítnutí korupce
 • transparentnost
 • dobré vztahy se zákazníky, akcionáři, obchodními partnery
 • ochrana duševního vlastnictví

Sociální oblast

Do sociální oblasti činnosti společensky odpovědné firmy mohou patřit např.:

 • filantropie
 • komunikace se stakeholdery
 • striktní dodržování lidských práv
 • dodržování pracovních standardů

Environmentální oblast

 • šetrná produkce (včetně např. certifikace podle ISO 14000)
 • ekologická politika na všech úrovních (např. využívání recyklovaného papíru v administrativě)
 • ochrana využívaných přírodních zdrojů

Benefity pro firmu

Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Předpokladem úspěchu je však systematický přístup, kdy odpovědné chování navazuje na obchodní strategii, hodnoty a poslání podniku. Jde o to, volit takové aktivity, které odpovídají charakteru podniku a očekávání klíčových stakeholderů neboli zainteresovaných osob. Praxe také ukazuje, že aktivity spojované se Společenskou odpovědností firem nejsou účinné bez osobního etického přesvědčení vedení i zaměstnanců.