Zaměstnávání cizinců

Informace pro zaměstnavatele zahraničních pracovníků

Informace na webu Hospodářské komory ČR

 

Hospodářská komora ČR od roku 2015 aktivně a systematicky pomáhá řešit chybějící pracovní sílu českých zaměstnavatelů v rámci zaměstnávání cizinců prostřednictvím níže uvedených projektů:

HK ČR nově pomáhá podnikatelům s vyhledáváním pracovní síly na Ukrajině a v Srbsku a dále napomáhá k hladkému vyřízení zaměstnaneckých karet na příslušných úřadech.

HK ČR se významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a nyní se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

HK ČR jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina. O zařazení do Režimu Ukrajina lze žádat prostřednictvím Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Zařazení do Režimu Ukrajina

Upozorňujeme na nejčastější nedostatky, díky kterým se pak celý proces řízení o žádosti zbytečně prodlužuje (prosíme o upozornění na tyto stále se opakující nedostatky zaměstnavatele):

 • chybějící doložení vztahu vlastníka nemovitosti a ubytovatele (v případech kdy ubytovatel sám vlastníkem není),
 • absence dokladu o vzdělání, pokud to pracovní zařazení cizince vyžaduje, je tento doklad nutné doložit (originál dokladu + ověřená kopie s překladem).

GK Lvov sám kontaktuje žadatele ihned po obdržení souhlasného stanoviska z MV ČR, proto je nutné v žádostech uvádět čitelně kontaktní údaje žadatele, dojde-li k jejich změně během řízení, je potřeba tyto změny sdělit GK (není třeba kontaktovat GK a dotazovat se na výsledek řízení, jednak tento není třetím nezplnomocněným osobám sdělován a jednak je tím GK zbytečně zatěžován).

Také upozorňujeme:

 • že Režim Ukrajina je určen výhradně pro občany Ukrajiny, občany jiných států nelze do projektu zařadit,
 • zákonná lhůta (dle § 169t, odst. 6c) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR) kdy je o žádosti rozhodováno, začíná až dnem podání úplné žádosti na GK Lvov, nikoli tedy dnem zařazení žadatele do režimu na MZV či ne vždy dnem dostavení se žadatele na GK (z výše uvedené statistiky vyplývá, že až 25 % předložených žádostí je neúplných, žadateli je vystavena výzva a dána lhůta až 30 dnů k odstranění nedostatků, až poté co je žádost kompletní je odeslána na OAMP MV ČR).

Pouze připomínáme, že od srpna 2017 je uvedena do provozu e-mailová adresa: RezimUkrajina_Lviv@mzv.cz určena výhradně pro tento vládní projekt.

Co musí doložit žadatel o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel musí vyplnit žádost (vzorový formulář žádosti je přiložen níže) včetně všech požadovaných příloh. Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je může kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, tak nás na tento fakt upozorněte a sdělte nám spojení na Vaše kontaktní pracoviště úřadu práce, které by nám existenci volného místa telefonicky potvrdilo.

Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami. Nepodaří-li se ve lhůtě 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

Součásti žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam uchazečů, které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina. Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány.

Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.

Povinné přílohy

 1. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá, atd.). K tomuto dokumentu bude rovněž přiložen výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES (pokud není součástí výše uvedené informace), resp. jiný doklad dostupný z informačních systémů, prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (počet zaměstnanců nesmí být nižší než 10).
 2. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).
 3. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).
 4. Čestné prohlášení o:
  • neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
  • tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku;
  • tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v kraji (platí pouze v případě, kdy zaměstnavatel podává tzv. hromadnou žádost);
  • projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (platí pouze v případě, kdy zaměstnavatel podává tzv. hromadnou žádost).
 5. Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:
  • pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo,
  • opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

Přílohy 1 – 5 dokládá zaměstnavatel pouze v případě první Žádosti. Zaměstnavatel je do Režimu zařazen na dobu 1 roku. Po uplynutí této doby je zaměstnavatel povinen v případě, že má zájem zaměstnat dalšího cizince, podat novou Žádost společně s přílohami 1 – 5.

Údaje o zaměstnavateli je zaměstnavatel povinen uvést pouze v případě, že u nich došlo ke změně od data posledního podání žádosti o zařazení do Režimu.

Jakým způsobem podá žadatel žádost o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel o zařazení má několik možnosti jak podat vyplněnou žádost. Nejjednodušší variantou je podání žádosti prostřednictvím emailové schránky na adresu rezimukrajina@khkkk.cz. Další variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Žádost lze rovněž podat osobně v sokolovské kanceláři Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje – ul. Boženy Němcové 2042 (budova České spořitelny). Pozor! 8. ledna 2020 se sokolovská kancelář KHK KK stěhuje do Chebu!

Na jak dlouho je zařazení do Režimu Ukrajina vydáváno?

Zaměstnavatel je do Režimu Ukrajina zařazen po dobu 1 roku. V případě, že během tohoto roku bude chtít zaměstnat další uchazeče z Ukrajiny, zašle nám pouze níže přiložený formulář Nahlášení dalšího uchazeče a přílohy nemusí znovu dokládat. Novou žádost včetně příloh musí dokládat pouze v případě, že již uplynula lhůta 1 roku od zařazení do Režimu Ukrajina nebo nastala změna v těchto údajích.

Zpoplatnění

Vyřízení žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je zpoplatněno paušální částkou 2500,- Kč za žádost a částkou 200,- Kč za každého uchazeče o zaměstnání, uvedeného v žádosti. V případě nahlášení dalšího uchazeče (uchazečů) ve lhůtě jednoho roku od zařazení do Režimu Ukrajina je vyřízení zpoplatněno paušální částkou 1000,- Kč a částkou 200,- Kč za každého dalšího uchazeče o zaměstnání, uvedeného ve formuláři Nahlášení dalšího uchazeče. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Často kladené dotazy

Jak dlouho vyřízení žádosti trvá?

Na to Vám bohužel nedokážeme odpovědět. Roli pochopitelně hraje pečlivost při podání žádosti. Pokud žádost včetně příloh splňuje všechny potřebné náležitosti, zařazení do Režimu Ukrajina vyřídíme obratem. Rychlost dalšího postupu už je však dána úředními postupy a kapacitními možnostmi jednotlivých ministerstev.

V čem tedy zařazení do Režimu Ukrajina zrychluje vydání zaměstnanecké karty?

Předem vyhlédnutý uchazeč zařazený do Režimu Ukrajina se nemusí individuálně objednávat k návštěvě konzulárního oddělení a čekat, až na něj dojde řada, ale je napřímo kontaktován konzulárním oddělením a vyzván k návštěvě v konkrétním čase. Na rychlost dalšího, již standardního postupu bude mít potom vliv – stejně jako doposud – mimo jiné úplnost a pečlivost všech náležitostí žádosti samotného uchazeče o udělení víza. Má-li vše uchazeč v pořádku, je kompetentními orgány o vydání víza rozhodnuto – stejně jako doposud – do 60 dní od podání na jeho žádosti konzulárnímu oddělení.

Může se zaměstnavatel přihlásit do Režimu Ukrajina v případě, že nemá vyhlédnuté konkrétní uchazeče o zaměstnání na Ukrajině?

Nikoliv, tento projekt slouží pouze pro urychlení procesu vydání zaměstnanecké karty v případě, že již zaměstnavatel má „své“ konkrétní uchazeče vybrané.

Kontakt: Radek Pašava, tel.: 724 613 921, e-mail: rezimukrajina@khkkk.cz.