Aktuality z oblasti dotací (leden 2019)

15.01.2019

S účinností od 7. ledna 2019 byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 (20. verze).
Mezi nejpodstatnější změny patří rozšíření podpory o nové specifické cíle 2.4 a 5.3. Ve specifickém cíli 2.4 můžete žádat o dotaci v oblasti snížení emise stacionárních zdrojů v uhelných regionech. U specifického cíle 5.3 došlo k zaměření na snížení náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí.

Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář „Technologie pro začínající podniky“, který proběhne dne 31. ledna 2019 v Karlových Varech. Místo konání: Jaltská 906/1, Karlovy
Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (max. dvě osoby za společnost).
Registraci je možné učinit nejpozději do 29. 1. 2019 e-mailem na adresu: karlovyvary@agentura-api.org.

Agentura pro podnikání a inovace Vás zve na seminář „Podpora pro začínající podnikatele“
Zahájení: 31. Leden 2019
Místo konání: Americká 8/39, Plzeň
Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (max. dvě osoby za společnost).
Registraci je možné učinit nejpozději do 29. 1. 2019 e-mailem na adresu: plzen@agentura-api.org.

Dále se blíží termín podávání žádostí do dotačního programu Ministerstva zemědělství (MZe) na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků – žádosti bude možné podávat od 4. do 22. února, nebo do doby kdy, celkový součet požadovaných částek registrovaných žádostí dosáhne 30 milionů korun. Peníze lze čerpat na kaple (kapličky), křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Tyto stavby musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu. Zásady poskytování dotace viz: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-1/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a-2/

Nyní je spuštěna 1. vlna dotačních programů Karlovarského kraje, datum příjmu elektronických formulářů je uvedeno v závorce. Přesné podmínky, kontaktní osoby k jednotlivým programům, termíny a postup pro podání elektronické žádosti, stejně jako datum konání informačního semináře k danému programu naleznete zde: http://programy.kr-karlovarsky.cz/.

Momentálně jsou otevřeny výzvy ve všech programech MMR – více na https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace.
Mj. podprogramy Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, ve kterých obce Karlovarského kraje soutěží pouze s obcemi z Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Momentálně běží také výzva MŠMT/OP VVV – Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II.
Ukončení příjmu žádostí 28. 2. 2019.
Více viz: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-ii.htm

OP VVV – plánované výzvy v roce 2019
leden 2019 – výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro SVL II – více viz: https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-19-076-inovace-v-pedagogice.htm
březen 2019 – výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice – více viz: https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/item1026282.htm
srpen 2019 – výzva č. 02_19_077 Podpora žáků se zdravotním postižením II – více viz: https://opvvv.msmt.cz/planovana-vyzva/planovana-vyzva-c-02-19-077-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-ii.htm

Harmonogramy dalších operačních programů naleznete zde: https://dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Vyzvy/Harmonogramy-vyzev

Do 27. 2. 2019 je možné podat žádost do programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. Informace a relevantní dokumenty k podání žádosti naleznete zde: https://www.by-cz.eu/cz

Do 12. 4. 2019 je možné podat žádost do programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, prioritní osy 4 – udržitelná partnerská spolupráce. Informace a relevantní dokumenty k podání žádosti naleznete zde: https://www.sn-cz2020.eu/cz/

U obou programů projektové záměry doporučujeme před podáním konzultovat telefonicky nebo osobně na Oddělení přeshraničních projektů KÚKK (Bc. Jaroslav Sobotka – e-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz t. č. 354 222 166, 736 650 377, Mgr. Petra Banzetová – email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz, t. č.: 354 222 376, 731 670 000 a Bc. Renata Drožová – e-mail: renata.drozova@kr-karlovarsky.cz, t.č.: 354 222 547, 736 650 147).