Podpora rozvoje regionů 2019+

30.11.2018

V rámci národních dotací MMR vyhlásilo výzvu pro obce a kraje postižené živelní pohromou v rámci podprogramu na Obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018. Žádosti je možné podávat do 28. února 2019. Více informací naleznete zde.

V rámci operačních programů pak běží aktuálně tyto výzvy:

OP PIK
MPO vyhlásilo výzvu VIII programu Technologie (pro začínající podniky)
Cílem programu je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.
Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 28. ledna 2019.
Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici zde.

OP Zaměstnanost
Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny
Platnost od: 1. 11. 2018 08:00
Platnost do: 15. 3. 2019 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 1. 2019 12:00

Nová řešení pro tíživé sociální problémy
Platnost od: 31. 10. 2018 10:00
Platnost do: 30. 9. 2019 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2018 10:00

Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže
Platnost od: 30. 10. 2018 08:00
Platnost do: 31. 1. 2019 12:00

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)
Platnost od: 2. 10. 2018 04:00
Platnost do: 8. 1. 2019 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 10. 2018 04:00

Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
Platnost od: 3. 9. 2018 08:00
Platnost do: 31. 1. 2019 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 9. 2018 08:00

Budování kapacit sociálních partnerů II
Platnost od: 16. 7. 2018 08:00
Platnost do: 20. 12. 2018 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 7. 2018 09:00

OP VVV
Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II. Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ od 31. 10. 2018 do 28. 2. 2019 do 14:00. Více viz zde.

MŠMT jako řídicí orgán OP VVV dnes zveřejnilo avízo výzev č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II včetně všech příloh v prioritní ose 3 OP VVV. Současně jsou pro informaci zveřejněny pracovní verze dotazníků pro domovy mládeže a internáty. Informace o průběhu dotazníkového šetření jsou uvedeny v Příloze č. 3. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy včetně kompletní dokumentace a s doplněnými částkami za jednotlivé šablony bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 12. prosince 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je dne 29. listopadu 2019 ve 14:00 hod.

Dále MŠMT oznámilo změnu termínu vyhlášení výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na leden 2019 (z původně plánovaného 23. 11. 2018).

OP ŽP
– do 20.12.2018 probíhá příjem žádostí u výzev 101, 102 a 105 do prioritní osy: 1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifického cíle: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

– do 6.1.2019 probíhá příjem žádostí do prioritní osy: 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny – výzva 127 a 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech -výzva 128.

– do 28.2.2019 probíhá příjem žádostí do výzvy 104 do prioritní osy: 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifického cíle: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.

– do 2.12.2019 probíhá příjem žádostí do výzvy 114 do prioritní osy: 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifického cíle: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.

– do 2.1.2020 probíhá příjem žádostí do výzvy 115 do prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

OP D
– aktuální harmonogram výzev naleznete zde.

IROP
Výzva č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života
Ukončení příjmu žádostí: 27. 10. 2019

– aktuální harmonogram výzev IROP naleznete zde.