Volby delegátů na Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje

13.10.2017

V souvislosti s přípravou Shromáždění delegátů (dále jen SD), které se uskuteční 21.11.2017 v KC Svoboda Cheb budou probíhat v kancelářích KHK KK volby delegátů na SD KHK KK.

Termín voleb: od 30. října 2017 do 3. listopadu 2017

Volební schránka bude zpřístupněna ve dnech pondělí až pátek od 8:00 – 15:30 h.

Místa konání voleb:

  • kancelář Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, mapa zde (Grünerův dům, 1. patro)
  • kancelář Sokolov, Boženy Němcové 2042, mapa zde (budova ČS, a.s., 2. patro)

Kontaktními pracovníky pro volby jsou Ing. Lucie Kulhánková (Cheb), Jana Hadašová (Cheb) a Radek Pašava (Sokolov).

Hlasování provede člen KHK KK po ověření totožnosti osobně odevzdáním vyplněného podepsaného hlasovacího lístku, který si vyzvedne osobně nebo vytiskne sám. Ve výjimečných případech hlasování provede písemně s úředně ověřeným podpisem na volebním lístku. Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů KHK KK.


Žádáme proto všechny členy, z pověření Představenstva KHK KK, o účast na volbách, abychom zajistili usnášeníschopnost SD.

Volební řád KHK KK (spolu s dalšími souvisejícimi dokumenty) naleznete zde, volební lístek se jmény kandidátů bude uveřejněn níže od 16. 10. 2017.