Rovné šance v zaměstnání

19.02.2014

Projekt je zaměřen na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života v zaměstnavatelské sféře v okrese Cheb a městě Sokolově.

Název projektu: Rovné šance v zaměstnání

Nositel projektu: OHK Cheb

Název dotačního programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa: 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory: 4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00161

Schválená výše podpory: 6 702 681,84 Kč

Datum zahájení projektu: 1.12.2012
Datum ukončení projektu: 30.11.2014
Partneři projektu: APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství o.s., Lázně Františkovy Lázně a.s., Město Sokolov, Město Aš


 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života v zaměstnavatelské sféře v okrese Cheb a městě Sokolově.

Projekt bude zahájen osvětovou kampaní, která bude následně pokračovat po celou dobu realizace projektu. Osvětová činnost zahrnuje tvorbu a distribuci informačního letáku pro obecné seznámení s problematikou rovných příležitostí široké veřejnosti se zaměřením na zaměstnavatele, zaměstnance a osoby pečujícího o závislého člena rodiny, mediální kampaň zahrnující články v tisku a rozhlasové šoty a závěrečnou konferenci a workshop, která by měla motivovat další zaměstnavatele k realizaci genderových opatření.

Dále se projekt zaměřuje na vzdělávací aktivity pro zaměstnavatele a osoby pečující o závislého člena rodiny v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života a genderové audity včetně implementace vhodných opatření v 5 členských firmách OHK Cheb a 2 městských úřadech v Aši a Sokolově.

Projekt je zaměřen na cílové skupiny zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob pečujících o závislého člena rodiny především v členských firmách OHK Cheb a zapojených úřadech, osvětové aktivity budou mít dopad i na širší okruh těchto cílových skupin a širší území (celý Karlovarský kraj).

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je prosazování cílených opatření pro plnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života.

Specifické cíle:

 • Navýšení flexibilních pracovních míst pro osoby vracející se po RD
 • Navýšení počtu firem a úřadů, které byly odborně proškoleny v oblasti RP
 • Navýšení počtu firem, u kterých byly realizovány genderové audity
 • Navýšení počtu úřadů samosprávy, u kterých byly realizovány genderové audity
 • Navýšení počtu firem implementujících opatření z genderových auditů
 • Navýšení počtu úřadů implementujících opatření z genderových auditů
 • Navýšení procentního zastoupení žen v managementu firem
 • Snížení rozdílů v platech mužů a žen

Cílové skupiny projektu:

 • Osoby pečující o závislého člena rodiny
 • Zaměstnanci
 • Zaměstnavatelé
 • Ženy v předdůchodovém věku

Klíčové aktivity projektu:

KA 01 Šíření výstupů projektu a osvěta

 • Informační leták o problematice rovných příležitostí
 • Odborné články o výstupech projektu a problematice rovných příležitostí žen a mužů v regionálním tisku
 • Rozhlasové šoty informující o výstupech projektu a o problematice rovných příležitostí v regionálních médiích
 • Závěrečný workshop „Sdílení zkušeností s realizací genderových opatření v organizacích na Chebsku“

KA 02 Vzdělávací aktivity v oblasti rovných příležitostí pro zaměstnavatele a zaměstnance členských firem OHK Cheb a zapojených úřadů

 • Školení pro zaměstnavatele na téma „Rovné příležitosti v organizacích“
 • Semináře pro zaměstnance a rodiče na rodičovské dovolené na téma „Úspěšné sladění rodinného a pracovního života“

KA 03 Genderové audity ve firmách a na úřadech samosprávných celků

Genderový audit pomáhá identifikovat nevyužité personální a znalostní lidské zdroje skryté uvnitř organizace, které se ztrácí díky nedostatečnému uplatňování RP žen a mužů. Genderový audit není kontrola, ale specifický pohled do procesů a fungování firmy z hlediska RP a to jak směrem k vlastním lidem, tak navenek k zákazníkům a zákaznicím. Výstupy auditu jsou použity pro zpracování návrhu konkrétních změn. Genderové audity budou realizovány v 5 členských firmách OHK Cheb s větším počtem zaměstnanců a na městských v regionu, které projevily zájem o realizaci genderového auditu (Aš, Sokolov).

KA 04 Zavádění flexibilních forem organizace práce a jejich ověřování v praxi

V rámci projektu bude vytvořeno 10 flexibilních pracovních úvazků přednostně v organizacích, ve kterých budou prováděny generové audity, popř. v dalších, které budou podporovat zavádění i jiných opatření pro RP (motivační prvek). Některá místa budou přeměněna z klasických již existujících pracovních úvazků na flexibilní, u některých organizací dojde k vytvoření úplně nového flexibilního pracovního místa. Na flexibilní pracovní místa budou čerpány mzdové příspěvky z projektu po dobu jednoho roku.

KA 05 Monitoring a evaluace projektu

V rámci této KA budou nastaveny, sledovány, měřeny a hodnoceny reálné dopady projektu na rovnost žen a mužů na základě genderových průzkumů realizovaných na začátku a na konci realizace projektu mezi členskými firmami OHK Cheb a zapojenými MÚ.

KA 06 Řízení a administrace projektu

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Lenka Bílková
manažer projektu
tel. +420 737 045 998
e-mail: bilkova@khkkk.cz

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.

Aktuality

V rámci mediální osvětové kampaně jsou v regionálních médiích průběžně uveřejňovány články informující o problematice rovných příležitostí a výstupech projektu.