unipranet

08.03.2012

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí
Období realizace projektu: 1. června 2011 – 31. května 2014
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054
Prioritní osa: 7.2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Web: www.unipranet.zcu.cz

Smyslem projektu je rozšíření kontaktů a spolupráce mezi univerzitami a soukromým i veřejným sektorem, jež přispěje ke zlepšení přípravy konkurenceschopné pracovní síly. Uvedená spolupráce bude oboustranně prospěšná – studenti na praxi přinesou do organizací nové teoretické poznatky a čerstvý pohled na řešení problémů, naopak odborníci z praxe uplatní své zkušenosti ve výuce. K rozvoji spolupráce a odborných kompetencí přispějí také konference, interaktivní workshopy a tzv. zimní školy. V rámci projektu budou podpořeny zahraniční praxe a stáže a účast zahraničních odborníků na interaktivních workshopech, které umožní nejen zlepšení odborných a jazykových kompetencí zapojených osob, ale především zvýšení mezinárodní spolupráce (společné projekty VaV). Projekt podpoří vytvoření dvou projektových kanceláří včetně rozvoje kompetencí jejich pracovníků, které posílí VaV na univerzitách a prohloubí jejich vzájemnou spolupráci na výzkumných projektech.

Základní aktivity:

  1. Praxe a odborné stáže studentů, resp. mladých vědeckých pracovníků
  2. Zahraniční praxe a odborné stáže studentů, příp. akademických pracovníků
  3. Rozvoj interaktivní spolupráce mezi institucemi (informační dny u partnerů projektu, konference, pracovní workshopy atd.)
  4. Interaktivní „zimní škola“ pro rozvoj odborných kompetencí a spolupráce
  5. Vytvoření projektových kanceláří na FEK ZČU a EF TUL (rozvoj spolupráce, metodická podpora projektů VaV)
  6. Rozvoj Platformy strojírenství a její spolupráce s univerzitami (mezioborovost)