Zelený kompas

20.02.2014

Hlavním cílem projektu je zajištění dlouhodobého rozvoje environmentálních znalostí a dovedností žáků základních a středních škol KK ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Název projektu: Zelený kompas
Nositel projektu: OHK Cheb

Název dotačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/03.0005

Schválená výše podpory: 3.254.131,31 Kč

Datum zahájení projektu: 1.3.2011
Datum ukončení projektu: 30.6.2012

Aktuální informace:

Dne 20.4.2011 se uskutečnila úvodní konference k projektu, na které se sešli zástupci základního, středního školství, krajského úřadu Karlovarského kraje a organizací zabývajících se environmentální problematikou. Významným hostem konference byl europoslanec RNDr. Pavel Poc.

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je zajištění dlouhodobého rozvoje environmentálních znalostí a dovedností žáků základních a středních škol KK ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Projekt klade důraz na komplexnost rozvoje EVVO ve všech dotčených oblastech. V rámci projektu bude realizována řada inovativních opatření s apelem na zavádění progresivních forem výuky EVVO ve školách. Využity budou moderní interaktivní výukové materiály a prostředky, které budou vhodně prezentovat konkrétní příklady z praxe podniků z oblasti ŽP v KK. Současně budou zvýšeny klíčové kompetence pedagogických pracovníků základních a středních škol v inovativních metodách přenášení EVVO do výuky. Zájem žáků o oblast životního prostředí bude dále podpořen cyklem motivačních přednášek na školách a soutěžemi. Klíčovou roli v projektu hraje partnerství nositele a jednotlivých partnerů, jež zajistí vytvoření funkčního systému a přenosu informací o environmentální problematice z praxe do výuky.

Cíle projektu:

  • vytvoření strategického partnerství k podpoře dlouhodobého kontinuálního rozvoje EVVO ve školách s využitím poznatků z praxe
  • zpracování metodického materiálu pro zavádění nových forem výuky EVVO do škol
  • tvorba inovativních výukových materiálů a prostředků pro nové formy výuky EVVO (vzdělávací webové stránky, elektronické i tištěné výukové materiály, e-learningový kurz)
  • vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol v inovativních metodách výuky EVVO, jako vedlejší cílové skupiny projektu, které přispěje k lepší implementaci nových výukových metod EVVO ve školách (realizace workshopů, e-learningového kurzu)
  • zavádění nových výukových metod EVVO do škol včetně jejich pilotního ověření, zajištění souladu se ŠVP
  • realizace dalších aktivit podporujících zájem žáků o životní prostředí (motivační přednášky, školní soutěže)
  • tvorba a realizace nových, inovativních materiálů a e-learningových kurzů pro výuku cizích jazyků žáků v oblasti EVVO – jazykové mutace e-learningu a Zelených zpráv budou sloužit pro výuku cizích jazyků a zvyšování jazykové vybavenosti žáků v environmentální problematice

Cílové skupiny projektu:

1. Žáci základních a středních škol KK

Tvoří hlavní cílovou skupinu projektu. Do projektu bude pilotně zapojeno 9 základních škol a 3 stěžejní střední školy Karlovarského kraje. Realizovaných aktivit se budou účastnit žáci 8. a 9. tříd základních škol, a studenti 1. a 2. ročníků středních škol.

Na základě výsledků provedené analýzy potřeb cílové sk. byly připraveny jednotlivé aktivity projektu tak, aby umožnily využití moderních výukových prostředků a metod pro zvyšování dovedností EVVO, zvýšily zájem žáků o životní prostředí a zajistily provázanost mezi nabytými teoretickými znalostmi a praxí. Žáci zúčastněných škol tak budou moci využívat inovativních výukových materiálů a prostředků EVVO (elektronické i tištěné výukové materiály, e-learningový kurz, jazykové mutace e-learningu a výukových materiálů) a účastnit se dalších aktivit, které zvýší jejich zájem o životní prostředí (motivační přednášky, soutěže). Do projektu bude zapojeno 450 žáků základních a 150 žáků středních škol.

2. Pedagogičtí pracovníci základních a středních škol KK

Tvoří vedlejší cílovou skupinu, jejíž zapojení přispěje především k implementaci nových výukových metod EVVO ve školách, a tím k efektivnějšímu naplnění hlavního cíle projektu. Do projektu bude pilotně zapojeno 12 pedagogů (9 pedagogů základních škol a 3 pedagogové středních škol). Vybraní pedagogové budou proškoleni v inovativních metodách výuky EVVO, které budou následně za odborného metodického vedení zavádět do výuky. Pedagogové se zúčastní 3 tématických workshopů, kde budou prezentovány praktické ukázky motivačních prvků ke zvýšení zájmu žáků o životní prostředí a způsob práce s cílovou skupinou. Pedagogové v rámci workshopu navštíví praktické ukázky aplikace environmentální problematiky praxi. Dále bude v rámci projektu vytvořen e-learningový kurz, který povede ke zvýšení klíčových kompetencí pedagogů v inovativních metodách výuky EVVO. Vytvořený kurz bude následně pilotně ověřen na vybrané skupině 12-ti pedagogů.

Klíčové vzdělávací aktivity projektu:

Tvorba metodiky a výukových materiálů pro zavádění nových forem výuky EVVO
Zavádění nových forem výuky do škol, podpora zájmu žáků o EVVO

Bližší informace na webu: www.zelenykompas.cz.

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Miroslava Bauerová
manažer projektu
tel. +420 354 426 140
e-mail: mirkabauerova@seznam.cz