KOMPAS

13.01.2021

01/2017 – 12/2022
PREDIKCE TRHU PRÁCE (KOMPAS) (https://www.predikcetrhuprace.cz/)

ANOTACE
Název projektu: Predikce trhu práce (Kompas)
Registrační číslo: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15.122/0006097
Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2022
Projekt je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP Zaměstnanost a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje je partnerem projektu jako reprezentant krajské platformy Karlovarského kraje.

CÍLE
Projekt má tři hlavní cíle:
I. Tvorbu predikce trhu práce na národní úrovni
II. Tvorbu predikcí regionálních trhů práce
III. Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV
V rámci projektu budou na základě sběru dat zpracovány prognózy budoucích potřeb a trendů na trhu práce, které pak mohou sloužit jako základní východisko pro koncepční a strategická rozhodnutí cílových skupin – jak zainteresovaných rezortů (např. MPSV, MŠMT, MMR), tak dalších institucí (např.samospráva, zaměstnavatelé, odbory, vzdělávací instituce). Výstupy projektu tak umožní zainteresovaným subjektům zkvalitnit proces plánování a rozhodování v oblasti trhu práce tak, aby co nejvíce odpovídal reálné situaci. Současně výstupy z projektu umožní s dostatečným předstihem reagovat na očekávané změny a přijmout taková opatření, která nadále umožní optimální fungování trhu práce jak na národní, tak na regionální úrovni.

REALIZÁTOR A PARTNEŘI
• Realizátor a příjemce dotace
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Partner s finančním příspěvkem v Karlovarském kraji
Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú. nositel Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje
• Další partneři
• zástupci zbývajících 13 krajů ČR (kraje, hospodářské komory, nositelé paktů zaměstnanosti apod.)
• centrální partneři (VÚPSV, v.v.i., NVF, o.p.s.)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Barbora Volfová
zástupkyně ředitelky
Mobil: +420 608 887 078
e-mail: volfova@khkkk.cz