Dotace pro rok 2023

04.09.2023

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje přináší ve spolupráci s Komorou dotačních poradců přehled aktuálních výzev, kterým končí příjem žádostí v průběhu roku 2023, ale také výhled, jaké výzvy budou vyhlášeny v průběhu roku.

Aktuální dotační možnosti

Z OP TAK:

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

 • Inovační vouchery – výzva II: určeno na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Již běží příjem žádostí do 1.2.2024.
 • Poradenství– zaměřeno na nákup poradenských služeb ve dvou oblastech:

a) k získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.)

b) ke zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k úspoře vody.

Příjem žádostí začal 17.4.2023 a skončí 4.9.2023.

 • Digitální a virtuální podnik – zaměřený na zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků (dále jen MSP). Až 60 % způsobilých výdajů. Již vyhlášeno, příjem žádostí začal 3.7.2023 a poběží do 2.11.2023.
 • Technologie pro MAS (CLLD)- na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby. V rozmezí 200 tis. Kč. až 1 mil. Kč. s maximální výší způsobilých výdajů 2 mil. Kč.

Příjem žádostí již odstartoval a poběží do 31.12.2023.

 • Spolupráce škol a firem– Jedná se o podporu vyučování žáků SŠ, VOŠ a VŠ prostřednictví odborně zaměřených malých a středních podniků. Určeno pro MSP, až 70 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí už probíhá a potrvá do 29. prosince 2023.
 • Potenciál- zakládání nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Až 70 % způsobilých výdajů podle velikosti firmy a regionu. Pouze pro podniky do 3 000 zaměstnanců. Příjem žádostí běží do 20.9.2023.
 • Marketing– na podporu účasti MSP na zahraničních veletrzích, na náklady spojené s touto účastí. Příjem žádostí odstartoval 19.6.2023 a potrvá do 30.10.2023.
 • Služby infrastruktury- na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.

Rozděleno na dvě podporované aktivity:

 1. Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům. Až 75 %.
 2. Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury- pro MSP, i pro velké podniky, výzkumné organizace a municipality. Až 50 %.

Příjem žádostí odstartoval 9.8.2023 a skončí 18.1.2024.

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 • Obnovitelné zdrojů energie vtláčení biometanu– podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavba nových výroben biometanu (čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, měření kvality biometanu, komprese a přenos dat), a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu). Příjem žádostí odstartuje 6.9.2023 a skončí 13.12.2024.
 • Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny– výstavba a modernizace malých vodních elektráren. Příjem žádostí odstartuje 6.9.2023 a skončí 13.12.2024.
 • Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I: na výstavbu větrných elektráren již běží příjem žádostí do 1.2.2024.
 • Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva I- na rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR. Příjem žádostí běží od 2.5.2023 až do 25.1.2024.

 

Modernizační fond

HEAT- na rekonstrukci či náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je podmínkou, že musí dojít ke změně palivové základny na čistý zdroj. Až 80% podpora. Příjem žádostí běží do 29.9.2023.

 

TAČR

Prostředí pro život- PP1 Operativní výzkum ve veřejném zájmu

PP2 Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

V obou soutěžích je příjem žádostí již odstartován a poběží do 13.9.2023. Žadatelem mohou být PO i FO podnikající.

EnerDigit– na aplikovaný výzkum, pro podniky a výzkumné organizace. Lhůta běží do 12.9.2023.

 

OP Zaměstnanost+

 • Podpora sociálního podnikání– určeno na vytvoření, provoz a rozvoj sociálního podniku, vznik nových pracovních míst pro znevýhodněné, až 85 % způsobilých výdajů a příjem žádostí již běží do 20.9.2023.

 

OPŽP

– Prevence vzniku odpadů– zaměřeno na snížení vzniku odpadů a cirkulární řešení (re-use centra, kompostéry, sběrné dvory a další aktivity), také pro firmy, až 85 % způsobilých výdajů, příjem žádostí již běží až do 31.12.2023.

 

Národní fond životního prostředí

–  Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu-  určeno na vybudování a rozšíření kapacit pro zpracování kompostu, ale také na pořízení techniky sloužící pro jeho koncové zpracování. Výše dotace až 70 %, příjem žádostí odstartuje 1.9.2023 a skončí 1.5.2024. Určeno především zemědělcům, ale žadatelem mohou být také obchodní společnosti.

 

SZIF

– Investice do zemědělských podniků- na zlepšení jakosti výrobků a zvýšení účinnosti výrobních faktorů. Podávání žádostí do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

– Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů- určeno na pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů. Dále je podporována výstavba a rekonstrukce budov, monitorování kvality a uvádění nových produktů na trh. Obě dotace ze SZIF jsou určeny pro zemědělské podnikatele. Podávání žádostí do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

– Investice do zpracování zemědělských produktů– zaměřeno na investice do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, které umožní zpracovatelům využití moderních technologií, přispějí k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Žadatelem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo výrobce krmiv. Podávání žádostí do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

– Inovace při zpracování zemědělských produktů– na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, pro dva subjekty společně (zemědělský podnikatel nebo výrobce krmiv a výzkumná instituce). Podávání žádostí v termínu do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

 

Chystané dotační výzvy pro rok 2023

Národní plán obnovy

Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda investice: Budování recyklační infrastruktury- bude vyhlášeno pravděpodobně v roce 2023, zaměřeno na tři aktivity:

Aktivita A: Pořízení vybavení na aplikaci kompostu pro zemědělce

Aktivita B: Pořízení vybavení na aplikaci kompostu pro provozovatele kompostáren a BPS

Aktivita C: Podpora navýšení kapacity stávajících kompostáren za účelem zvýšení produkce kompostu

Modernizační fond

RES+ – na fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp. Očekává se vyhlášení na přelomu roku.

OP TAK 2023

Třetí čtvrtletí

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

– Energetická infrastruktura – LDS– Podporovanými aktivitami je posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu a komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách. za účelem integrace OZE do distribučních sítí.

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

Proof of Concept– bude zaměřeno na aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Vyhlášení zřejmě 15.9.2023 a příjem žádostí od 18.9.2023.

Digitální podnik – Technologie 4.0– na podporu technologií a SW řešení včetně služeb v oblasti prvků Průmyslu 4.0, vyhlášení zřejmě 25.9.2023, pro MSP.

Aplikace – speciální výzva– realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu článku 25 GBER, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Služby infrastruktury (ITI)- Na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. Čeká se na vyhlášení a zahájení příjmu žádostí.

OBLAST EFEKTIVNĚJŠÍHO NAKLÁDÁNÍ SE ZDROJI

– Cirkulární řešení v podnicích – pro efektivnější nakládání s druhotnými surovinami. Vyhlášení zřejmě 15.9.2023.

– Úspory vody– podpoří úsporu spotřeby vody v rámci hospodaření podniku. Vyhlášení zřejmě 15.9.2023.

Čtvrté čtvrtletí

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

 • Inovace– podpora produktových a procesních inovací.
 • Digitální podnik– na zvyšování digitální úrovně MSP.
 • Aplikace– určeno na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 • Energetická infrastruktura – Power to gas- výroba zeleného vodíku a plynů.
 • Obnovitelné zdroje energie – biomasa– výroba energie z biomasy.
 • Úspory energie- snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů (FVE, nové energeticky méně náročné stroje, modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu, využití odpadní energie atd.). Bylo ukončeno na konci srpna předčasně, nová výzva pravděpodobně na konci roku.

 

Pokud byste rádi připravili pro svou firmu dotační projekt v jakékoli oblasti, ať už na úspory energií, vody, digitalizaci a mnohé další, neváhejte se na nás obrátit. Naši členové z řad erudovaných a zkušených dotačních poradců Vám rádi poradí a pomohou. Pište na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo volejte na +420 774 874 603.