Tři nové dotační výzvy z OP TAK

21.09.2023

První dvě výzvy podpoří udržitelné hospodaření s vodou ve firmách a recyklaci odpadů, třetí je zaměřena na integrované projekty s cílem založení a rozvoje výzkumné a inovační infrastruktury.

1. Výzva – Udržitelné hospodaření s vodou

 • Pro podniky všech velikostí, od malého, přes střední až po velký.
 • Možno získat až 60 % způsobilých výdajů, od minimálně 1 mil. Kč do maximálně 100 mil. Kč na jeden projekt.
 • Určeno na úsporu spotřeby vody v rámci hospodaření podniku prostřednictvím zvýšením účinností rozvodů, snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity, využitím dešťové vody, recyklací nebo cirkulací vody.
 • Způsobilými výdaji jsou: dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a stavební práce a dodávky (pouze v rozsahu prací nezbytně nutných pro realizaci opatření).
 • Pozor, projekt musí být realizován mimo hl. m. Prahu (ale sídlo můžete mít v Praze).
 • Příjem žádostí odstartuje 2. října 2023 v 10 hodin a končí 28. června 2024, typ výzvy je průběžný.

2. Výzva – Oběhové hospodářství

 • Oprávněným žadatelem jsou malé a střední firmy plus small mid-caps.
 • Možno získat až 60 % způsobilých výdajů, od minimálně 1 mil. Kč do maximálně 100 mil. Kč na jeden projekt.
 • Opět platí, že projekt musí být realizován mimo hl. m. Prahu (ale sídlo můžete mít v Praze).
 • Určeno na znovupoužití vlastního výrobního odpadu, výrobu druhotných surovin, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů, předcházení vzniku odpadů, na zvýšení recyklovatelnosti výrobků, protektorování pneumatik, výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin, snížení spotřeby kritických surovin, na získávání kritických surovin zpracováním odpadu nebo druhotné suroviny.
 • Způsobilými výdaji jsou: dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek.
 • Příjem žádostí odstartuje 2. října 2023 v 10 hodin a končí 29. března 2024, typ výzvy je průběžný.

3. Výzva – Služby infrastruktury – ITI

 • Oprávněným žadatelem jsou malé a střední firmy, velké podniky plus výzkumné organizace a municipality.
 • Na jeden projekt je možno získat v aktivitě A: minimálně 20 mil. Kč a maximálně 30 mil. Kč. Až 75% míra podpory. Na aktivitu B: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 250 mil. Kč. Až 50% míra podpory.
 • Opět platí, že projekt musí být realizován mimo hl. m. Prahu (ale sídlo můžete mít v Praze). Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI) na základě schválených Strategických rámců územních strategií jednotlivých městských aglomerací a Seznamu strategických projektů.
 • Aktivita A je určena na poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům: a to prostřednictví stimulace činností v oblasti VaVaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce, podpory transferu vědeckých a technologických poznatků, komercializace výsledků výzkumu, ochrany a využití práv duševního vlastnictví, zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení, technických a technologických služeb, strategického řízení a managementu inovací, validace nových podnikatelských modelů nebo přístupu k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.
 • Aktivita B se zaměřuje na rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury.
  Způsobilými výdaji jsou pro aktivitu A: osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům, externí specializované služby, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, marketing a propagace (de minimis) a režijní náklady (15 % z osobních nákladů).
 • Způsobilými výdaji jsou pro aktivitu B: výzkumná zařízení, technologie a další vybavení, budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod., patenty, licence a know-how, software apod., projektová dokumentace (de minimis).
 • Příjem žádostí odstartuje 29. září 2023 v 9 hodin a končí 20. září 2024, typ výzvy je průběžný.

Opět zajímavé příležitosti pro firmy, jak se zapojit do cirkulární ekonomiky, výzkumu a vývoje, a ještě na to získat dotační podporu. Rádi byste žádali o tyto dotaci a hodili by se Vám spolehliví dotační poradci? Jsme tu pro Vás, naši členové spolehlivě a erudovaně vypracují Vaši žádost a provedou Vás celým procesem. Kontaktujte nás na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo na +420 774 874 603.